kontakt

Rozsah
naších služieb

Využite komplexné služby a profesionalitu našich pracovníkov na trhu nehnuteľností.
 

„Sme 1 v realitách“ 
 

Našou prioritou je poskytovať skutočnú kvalitu služieb spojenú s predajom alebo prenájmom  nehnuteľnosti.  
 

Kroky k spokojnosti klienta :

1. Spoznanie nového klienta

Stretnutie s realitným maklérom, ktorý Vám predstaví seba a našu spoločnosť.  Otázky, ktoré Vám budú kladené umožnia nášmu maklérovi spoznať Vaše požiadavky týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorú chcete predať, prenajať alebo kúpiť. V osobnom rozhovore s Vami vám vysvetlí aktuálnu situáciu  na trhu nehnuteľností.  

 

2. Obhliadka nehnuteľnosti maklérom

Osobná obhliadka nehnuteľnosti pred sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu.Maklér postupne s Vami prejde celú nehnuteľnosť a zanalyzuje ju, čo mu umožní vyhotoviť jej popis a zistiť stav celej nehnuteľnosti.Skompletizuje si podklady potrebné k predaju/prenájmu zhotoví fotografie (prípadne video) celej nehnuteľnosti.

 

3. Skompletizovanie potrebných podkladov a prekontrolovanie vlastníckych vzťahov

Preveríme vlastnícke práva k nehnuteľnosti, prípadné ťarchy a iné dôležité informácie súvisiace s Vašou nehnuteľnosťou Vami poskytnutých dokladov a verejne dostupných zdrojov.

 

4. Vyhotovíme porovnávaciu trhovú analýzu.

Porovnaním dosiaľ získaných údajov o Vašej nehnuteľnosti a súčasnej situácii na trhu nehnuteľností (s ohľadom na skutočne realizované predaje obdobných nehnuteľností), Vám odporučíme ponukovú cenu Vašej nehnuteľnosti.

 

5. Vysvetlíme a uzatvoríme Sprostredkovateľskú zmluvu.

Vzhľadom na našu vysoko profesionálnu činnosť  Vám vopred vysvetlíme možnosti zmluvného vzťahu a po vzájomnej dohode uzatvoríme s Vami exkluzívnu sprostredkovateľskú zmluvu.

 

6. Príprava nehnuteľností na ponuku – fotenie.

Náš vyškolený maklér upraví interiér Vašej nehnuteľnosti a tak,  aby bol čo najlepšie pripravený na zhotovenie jej prezentačných fotografií (tzv. „home staging“). Zhotoví vo vhodnom čase a v hodných svetlených podmienkach  fotografie (prípadne video) Vašej nehnuteľnosti tak, aby jej následná prezentácia zaujala potenciálnych záujemcov o ňu.

 

7. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

Profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom s maklérom(vhodný čas, prostredie a profesionálny maklér)

 

8. Podpis rezervačnej zmluvy, ktorú vyhotovuje náš právnik

V prípade že získame záujemcu o vašu nehnuteľnosť bezodkladne pripravíme Rezervačnú zmluvu.

Rezervačná zmluva je trojstranná dohoda medzi kupujúcim, predávajúcim a sprostredkovateľom (našou spoločnosťou). Táto zmluva slúži na zarezervovanie si nehnuteľnosti počas vybavovania potrebných podkladov pre jej kúpu (napr. vybavenie úveru, prípravu zmlúv, a pod. ). Počas tejto doby, sa na nehnuteľnosti nevykonávajú obhliadky ani sa neponúka ďalším záujemcom, na internetových portáloch je vedená ako REZERVOVANÁ. Podpisom tejto zmluvy si kupujúci rezervuje nehnuteľnosť na vopred dohodnutú dobu, určia si  podmienky  (napr., o ktorých vedia, že už môžu byť  v kúpnej zmluve) a stanovia rezervačný poplatok, ktorý sa v prípade realizácie kúpy stáva súčasťou zaplatenej kúpnej ceny kupujúcim. Zúčastnené strany týmto vyjadrujú svoj záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa nehnuteľnosti uskutoční.

 

9. Zabezpečenie Kúpnej zmluvy

Zabezpečíme vyhotovenie Kúpnej zmluvy . Prekontrolujeme všetky dokumenty a overenia pravosti. Dohodneme podpis zmluvy a overenie podpisov notárom.

Pri predaji/kúpe zaťaženej nehnuteľnosti Vás sprevádzame a napomáhame k  výmazu ťarchy alebo k zriadeniu záložného práva.

Realitný maklér aktívne koordinuje všetky procesy a komunikuje so zmluvnými stranami počas celého priebehu obchodného procesu.

Realitná kancelária podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

 

10. Zabezpečenie Nájomnej zmluvy

Zabezpečíme vyhotovenie Nájomnej zmluvy .Prekontrolujeme všetky dokumenty a overenia pravosti. Dohodneme podpis Nájomnej zmluvy, naplánuje odovzdanie nehnuteľnosti a maklér vyhotoví odovzdávací protokol. Počas celého priebehu bude s Vami komunikovať maklér a aktívne koordinovať celý proces, podľa dohodnutých podmienok medzi zmluvnými stranami v Nájomnej zmluve.

 

11. Prevod finančných prostriedkov

Zabezpečíme stretnutie ohľadom notárskej úschovy na využitie bezpečného prevodu finančných prostriedkov tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu žiadneho z účastníkov zmluvného vzťahu.

V prípade kúpi nehnuteľnosti prostredníctvom úveru odporučíme finančného poradcu.

 

12. Odovzdanie nehnuteľnosti

Počas odovzdania nehnuteľnosti Vám vyhotovíme všetky potrebné protokoly.Odpíšeme aktuálne stavy meračov (tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov,..).Vypíšeme Odovzdávací protokol a spoločne odovzdáme nehnuteľnosť.V prípade potreby Vás maklér sprevádza k odhláseniu/prihláseniu sa z odberov  jednotlivých médií.

 

Naša spoločnosť poskytuje pre vlastníkov komerčných nehnuteľností (administratívne a polyfunkčné objekty) aj komplexné správcovské služby (tzv. facility managment) :

  • obsadenosť objektov nájomcami
  • zabezpečujeme právny servis (zmluvy a komunikácia s nájomcami)
  • kompletná ekonomická agenta prenajímanej nehnuteľnosti / účtovníctvo jednoduché alebo podvojné
  • poistenie objektu a zabezpečenie všetkých zákonných povinností vlastníka nehnuteľnosti (dane z nehnuteľností, oznamovacie povinnosti vlastníka pri prevádzke objektu, pri jeho opravách a prestavbách)
  • splnenie všetkých zákonných povinností prenajímateľa (požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana pri práci, revízie a odborné prehliadky zariadení objektov a vyhradených technických zariadení ako sú výťahy, kotolne a pod.)
  • zvýhodnené ceny služieb spojených s nájmom (ako sú dodávky jednotlivých médií ako : plyn a elektrina, alebo služieb ako sú : upratovanie, stráženie, recepcia, zimná údržba komunikácií a chodníkov a pod.)
  • zabezpečenie opráv a údržby ale aj komplexných rekonštrukcií spravovaných objektov

 

Pozn.:  Naša spoločnosť pre svojich klientov spravuje nehnuteľnosti v celkovej trhovej hodnote minimálne 33.000.000 €  (t.j. 1 miliardy Sk)    

@production @endproduction