Elektronický súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

meno a priezvisko:

adresa trvalého pobytu:

e-mailová adresa: 

 

Ako záujemca dole podpísaná/podpísaný  ......................................... udeľujem elektronicky týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania alebo spoluprácu na živnosť, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Realitná spoločnosť REALITY MARKET, s.r.o., so sídlom Horná 65A, 97401 Banská Bystrica, IČO: 31622542 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo o spoluprácu v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 

Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ oboznámil o povinných informáciách a právach dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

 

 

 

 

V ................................, dňa .....................

 

 

_______________

podpis uchádzača

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovnom informačnom systéme vždy na presne stanovený účel a na základe určitého právneho základu.  

 

IS uchádzači o zamestnanie

 

Účel:  Zaradenie dotknutej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Právny základ: Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Príjemcovia: zákonom oprávnené subjekty

Požiadavky: Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Ak však máte záujem o zaradenie do našej databázy uchádzačov o zamestnanie s možnosťou Vás kontaktovať v budúcnosti v prípade voľnej pracovnej pozície, ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracúvať zákonne.

Doba uchovávania osobných údajov:

3 roky od udelenia súhlasu. Pred uplynutím uvedenej doby máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov oznámením Prevádzkovateľovi na kontaktné údaje uvedené na str. 1.

 

Aké máte práva?

 

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).