alt
alt
alt
alt
alt
alt

Cena v texte - Predaj pozemku a budovy - Zvolen komerčná zóna

adresa Môťovská cesta , Zvolen - Môťová

1€

1 m2

Pozemok tvoria rovinaté parcely s celkovou rozlohou 10 305 m2

1.) parcela má rozlohu 151 m2 ( cena 202 EUR/m2 ) kde je budova so zastavanou plochou 80 m2

( cena 802 EUR/m2 ), v ktorej sú kancelária, dielňa, šatňa so sociálnym zariadením a sklad

Budova má steny s hrúbkou 50 cm, na ktoré je možné postaviť ďalšie poschodie.

2.) parcela má rozlohu 10 154 m2 ( cena 94 EUR/m2 + DPH) ,kde sú betónové a spevnené plochy pre

parkovanie kamiónov, nákladných áut a stavebných strojov

( Rozlohu pozemku je možné zväčšiť pripojením susedných parciel na rozlohu cca 23 000 m2.)

Pozemok má výhodnú polohu :

- v centrálnej priemyselnej zóne mesta

- v blízkosti križovatky rýchlostných ciest R1 a R2

- v zóne s určenou funkciou „Zmiešané územie skladov a služieb“, kde sú strojárske firmy, stavebné

firmy a distribučné haly logistických firiem s kamiónovou dopravou

- v blízkosti transportného železničného uzla „Nákladná železničná stanica Zvolen“ s možnosťou

železničnej prípojky

- 250 m od križovatky hlavných ciest - Lučenecká cesta  E 58, E 571 ( štátna cesta I/16  Bratislava-

Košice ) a Neresnická cesta E 77  ( štátna cesta I/66  Krupina-Šahy-Budapešť )

- v blízkosti sú 3 čerpacie stanice OMV, Shell, Slovnaft

- 6 km od letiska Sliač

Podľa schválenej architektonickej štúdie je na pozemkoch povolená výstavba :

- polyfunkčný objekt s administratívnou časťou, s výrobnou halou, skladovacou halou a s parkoviskom

- logistický park s parkoviskom pre stavebné mechanizmy, nákladné vozidlá a kamióny a s čerpacou

stanicou a s nabíjacou stanicou pre elektromobily

- AUTOBAZÁR

- plocha pre umiestnenie veľkoobjemových nádrží pre pohonné hmoty

- colný a distribučný sklad

- predajno-distribučný sklad stavebných materiálov

- vyťažovacie stredisko pre skladovanie a prekládku nákladných kontajnerov

- stredisko "TruckStop" s parkovaním pre kamióny medzištátnej dopravy a so servisným strediskom

vzhľadom na blízke hlavné cesty E 58, E 571 , E77  

Stredisko typu TruckStop je navrhnuté podľa EU projektu SETPOS „Secure European Truck Parking Operational

Services“ pre výhodnú polohu v strede Slovenskej Republiky na križovatke hlavných európskych ciest TEN -

Trans European Network pre nedostatok parkovísk pre kamióny.

Za prenájom plochy pre parkovisko "Truckstop" je vypočítaný ročný príjem cca 200.000 EUR.

 

Anglický text :

The land consists of 2 flat plots with the total area ​​10.305 m2

1.) plot has an area of ​​151 m2 ( price 202 EUR/m2 ) there is a building with the area of ​​80 m2,

( price 802 EUR/m2 ) where is the office, workshop, dressing room, warehouse

The building has walls with a thickness of 50 cm on which it is possible to build the next floor.

2.) plot has an area of ​​10.154 m2 (price 94 EUR/m2 + VAT), where is the area for parking trucks,

lorries and machines

for the construction industry

(This land can be increased by the connecting neighboring plots to the area of ​​approximately 23.000

m2.)

The area has a convenient location :

- in the central industrial zone of the city with the designated function "Mixed area of ​​warehouses and

services", where are engineering companies, construction companies and distribution halls of logistics

companies

- near the transport railway hub "Freight Railway Station Zvolen" with the possibility of a railway

connection

- near the intersection of the highways R1 and R2

- 250 m from the crossroads of the main roads Lucenecka road E 58, E 571 (state road I/16

Bratislava-Kosice) and Neresnicka road E 77 (state road I/66 Krupina-Sahy-Budapest)

- there are 3 gas stations nearby OMV, Shell, Slovnaft

- 6 km from airport Sliac

The approved architectural study permits the types of construction on the area :

- multifunctional building with office rooms, with storage hall and parking area

- logistics park with a parking area for construction machinery, trucks and with a gas station and a

charging station for electric cars

- CAR BAZAAR

- area for placing large-volume fuel tanks

- customs and distribution warehouse

- sales and distribution warehouse of building materials

- extraction center for storage and transshipment of cargo containers

- the "TruckStop" center with parking for interstate trucks and a service center due to the nearby main

roads E 58, E 571, E77

TruckStop type center is designed according to the EU project SETPOS "Secure European Truck

Parking Operational Services" for a convenient location in the center of the Slovak Republic

at the intersection of the main European roads TEN -Trans European Network due to the lack of

parking spaces for trucks.

The annual income for renting the space for "Truckstop" parking lot is approximately 200.000 EUR.

MAPA

PODOBNÉ NEHNUTEĽNOSTI